Otázky a odpovede


Zriadenie pripojenia

Ako vyzerá zriadenie pripojenia v pokrytej bytovke alebo budove?

Od telekomunikačného rozvádzača v budove privedieme do vášho bytu (alebo nebytového priestoru) káblovú prípojku a ukončíme ju zásuvkou. Do tejto zásuvky bude pripojené koncové zariadenie (počítač, TV set-top-box, Wi-Fi router, a podobne). V prípade potreby vám dodáme zariadenie (router alebo switch) pre pripojenie viacerých zariadení.

Ako vyzerá zriadenie pripojenia v rodinnom dome alebo inej budove?

Ak je dom alebo budova v dosahu našej káblovej siete, pre zriadenie pripojenia je potrebné zriadiť prípojku do budovy od najbližšieho rozvádzača, umiestneného na verejnom priestranstve. Táto prípojka sa zriaďuje obvykle podzemným optickým alebo metalickým vedením, a v budove sa ukončí zásuvkou a optickým alebo káblovým modemom. Ak budova nie je v dosahu káblovej siete, pripojenie sa zriadi rádiovým zariadením umiestneným na streche budovy a zvedením kábla do miesta, kde má byť služba používaná. Vo všetkých prípadoch v prípade potreby dodáme zariadenie (router alebo switch) pre pripojenie viacerých zariadení.

Ponúkate služby pre zdravotne postihnutých užívateľov, užívateľov s nízkymi príjmami alebo osobitnými sociálnymi potrebami?

Áno, o využívanie našich služieb sa môžu uchádzať všetci záujemcovia bez rozdielu, celá naša ponuka služieb je platná aj pre týchto užívateľov. MOBIL ATAK uplatňuje rovnocenný prístup ku všetkým záujemcom a účastníkom, nerobíme rozdiely ani neznevýhodňujeme nikoho na základe jeho zdravotného alebo sociálneho postavenia.

Je sieť v bytovom dome alebo administratívnej budove použiteľná len na Internet?

Vybudovaná sieť otvára možnosť pre pripojenie zariadení, prospešných aj pre tých obyvateľov, ktorí nepožadujú samotný internet. Okrem pevnej telefónnej linky a digitálnej televízie je možné využiť túto sieť aj k monitorovaniu spoločných priestorov kamerami, na sledovanie teploty v objekte, odčítanie meračov, a podobne.

Používanie pripojenia

Je možné pripojiť k jednej prípojke viacero počítačov naraz?

Áno, s použitím prídavného zariadenia (router alebo switch) je možné pripojiť viacero počítačov v jednej domácnosti alebo firme, a to cez kábel, alebo aj bezdrôtovo. Wi-Fi router si môžete jednorázovo zakúpiť, alebo aj prenajať. Okrem nákladov na router nie je používanie viacerých počítačov v jednom byte alebo firme spojené so žiadnymi ďalšími poplatkami.

Môžem pripojenie zdieľať (so susedom, kamarátom, …) ?

Pripojenie môže byť využívané iba v tom byte alebo firemných priestoroch, kde je zriadené. Zdieľanie pripojenia do iného bytu alebo iných firemných priestorov, či už bezodplatne alebo za odplatu, je zakázané – okrem prípadov, keď je možnosť zdieľania výslovne dohodnutá v zmluve.

Kvalita a parametre služby

Akú rýchlosť budem dosahovať? Je rýchlosť pripojenia garantovaná?

Rýchlosť pripojenia v závisí od programu služieb, ktorý je na prípojke aktívny. Pri rádiovom pripojení je rýchlosť závislá aj od sily a kvality signálu v mieste, kde je prípojka inštalovaná. Rýchlosti uvedené v ponuke služieb, cenníkoch a zmluvách, predstavujú maximálnu rýchlosť služby. Pri garantovanom pripojení (označovanom ako „garant“ alebo „business“ alebo "individual") ručíme za to, že bežná rýchlosť pripojenia bude najmenej 90% tejto rýchlosti, a neklesne pod 80%. Pri ostatných pripojeniach (pre domácnosť a kanceláriu) zmluvne zaručujeme, že bežná rýchlosť bude väčšinu dňa najmenej 60% uvádzanej rýchlosti a neklesne pod 20%. Našu sieť však dimenzujeme a neustále posilňujeme tak, aby ste pokiaľ možno dosahovali vždy maximálnu rýchlosť pripojenia a boli s našimi službami spokojní.

Je pripojenie neobmedzené? Koľko dát môžem prenášať?

Pripojenia sú neobmedzené dátovo aj časovo – to znamená, že vás neobmedzujeme v objeme prenesených dát, ani v počte hodín, ktoré môžete pripojenie využívať. Aby však nedochádzalo k preťažovaniu siete nadmernými prenosmi a znižovaniu kvality služby pre ostatných účastníkov, uplatňujeme Fair Use Policy – pravidlá férového využívania. Veľké prenosy dát (čím sa myslia desiatky až stovky gigabajtov týždenne) nemá užívateľ realizovať v čase silnej prevádzky od 8:00 do 24:00, ale v nočných hodinách. Ak užívateľ toto pravidlo nerešpektuje a prenos v silnej prevádzke presiahne limity platné pre program služieb a lokalitu v ktorej sa pripája, rýchlosť pripojenia začne postupne klesať. Limity sú však nastavené tak vysoko, že 99% zákazníkov sa k nim svojou bežnou prevádzkou ani len nepriblíži.

Čím môže byť rýchlosť pripojenia ešte ovplyvnená?

Rýchlosť komunikácie voči internetovým serverom či iným užívateľom internetu je závislá aj od rýchlosti pripojenia týchto serverov a užívateľov, aktuálnej zaťaženosti ich pripojenia, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Keďže internet je celosvetová sieť, ktorej časti sú prevázkované inými firmami a organizáciami, zodpovedáme za dodržanie rýchlosti v takom rozsahu, v akom máme možnosť rýchlosť ovplyvniť – teda v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol – slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave.

Ako sa zníženie rýchlosti prejaví pri bežnom používaní internetu?

V prípade, ak sa rýchlosť pripojenia k internetu zníži, na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebný dlhší čas, pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa a prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený. Funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená. Preto by ste si mali vybrať program služieb s takou zaručenou rýchlosťou, ktorá vám umožní využívať požadované internetové služby a aplikácie pohodlne, bez zdržania a bez kompromisov.

Môže sa kvalita pripojenia meniť vplyvom poveternostných podmienok?

Ak sú zariadenia správne nainštalované a nedôjde k ich poškodeniu, tak počasie nemá vplyv na ich prevádzku, ani na kvalitu pripojenia.

Aké sú garancie funkčnosti?

Pri všetkých službách garantujeme ich časovú dostupnosť (pre služby pre domácnosť a kanceláriu je to 90%, pre služby pre veľké firmy je to 99% a viac). Toto číslo znamená, akú časť z mesiaca musí byť pripojenie dostupné a funkčné. Ak je pripojenie dostupné z dôvodu poruchy na strane poskytovateľa menej, než je pre službu určené, máte nárok na vrátenie pomernej časti mesačného poplatku.

Technické otázky

Nastavujete IP adresu pevne, cez DHCP, alebo PPPoE ?

Všetky naše pripojenia pre domácnosť a kanceláriu sú realizované pomocou DHCP. Ak zmeníte zariadenie, ktoré sa pripája priamo k našej sieti (router alebo počítač) prevažne v bytových domoch a bytovkách, je potrebné nahlásiť novú zmenenú MAC adresu.

Akú IP adresu dostanem?

Ku každému pripojeniu poskytujeme neverejnú IP adresu (IPv4), ktorá nie je pre každú prípojku samostatná a je zdieľaná s inými účastníkmi. Na pripojení vykonávame štandardne preklad adries (NAT). Na požiadanie a za poplatok je k pripojeniu možné objednať statickú (pevnú) IP adresu, ktorá sa nemení ani v priebehu času, a ani pri prípadnej zmene adresy pripojenia. K takejto statickej IP adrese je možné nastaviť aj reverzný DNS názov (napr. pre prevádzku servera na vašom pripojení). Firmám v prípade potreby zabezpečíme aj celý blok IP adries (subnet).

Bude môj počítač alebo router dosiahnuteľný priamo z Internetu ? Používa sa NAT ? Poskytujete ochranu firewallom ?

Aby sme predchádzali pokusom o prieniky z internetu do vašich zariadení, všetky pripojenia pre domácnosť a kanceláriu štandardne a bez požiadania chránime firewallom – spojenia z internetu do počítača sú zablokované. Vypnutie firewallu a povolenie všetkých spojení je možné na požiadanie. Preklad sieťových adries (NAT), ktorý by zabraňoval pripojeniu z internetu do vášho zariadenia, sa na našej sieti nevykonáva – NAT sa deje iba na routri u zákazníka (zariadenie na pripojenie k našej rádiovej sieti je vždy zároveň aj routrom).

Viazanosť

Môžem si zmeniť program služieb aj keď trvá viazanosť?

Áno. Program služieb si môžete zmeniť kedykoľvek, aj počas viazanosti (ak nebolo k vašej zmluve dohodnuté inak). O zmenu programu služieb môžete požiadať cez autorizovanú požiadavku v zákazníckom portály ( http://zakaznik.mobilatak.net )

Čo ak mi skončila viazanosť? Bude mi internet odpojený?

Nie, všetky služby ostávajú ďalej funkčné bez zmeny. Ak po skončení viazanosti chcete prestať používať naše služby, je potrebné zmluvu vypovedať, zaslaním písomnej výpovede na adresu poskytovateľa. Robíme však všetko pre to, aby ste s našimi službami boli absolútne spokojní a aby ste na výpoveď nemuseli ani pomyslieť.

Facebook